Polityka Prywatności

 • Home
 • Polityka Prywatności


Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych strony internetowej Korina.com.pl znajdującej się pod adresem https://korina.com.pl jest spółka KORINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do korespondencji Korina Polska Spółka z o.o. Al. Warszawska 102 20-824 Lublin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt LU.VI NS-RES.KRS/15810/19/519 pod numerem KRS 0000802688, kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł, NIP: 7123392389; REGON: 384300411, BDO 000533115, online@korina.com.pl, + 48 669 100 035- zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą oraz Usługodawcą strony internetowej.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych (podstawy, cele oraz zakres) oraz prawa osób, których dane dotyczą jak również informacje w zakresie stosowania narzędzi analitycznych oraz plików cookies.

Dane osobowe na stronie Korina.com.pl przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Dokonywanie zakupów poprzez stronę internetową jest dobrowolne poza wyjątkami dotyczącymi zawierania umów z Administratorem, gdzie niezbędne jest podanie wymaganych danych, w przeciwnym wypadku umowa nie zostanie zawarta oraz obowiązków ustawowych Administratora, gdzie podanie danych jest ustawowym wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Administrator strony zapewnia, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych. Dodatkowo deklaruje, że dane zbierane przez niego zgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzane do celów zgodnych z prawem i nieprzetwarzane w innym celu, przechowywane w celu, który uniemożliwia ich identyfikację tylko przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia tego celu. Jednocześnie stosuje takie środki techniczne, które uniemożliwiają pozyskanie i modyfikacje przez osoby do tego nie upoważnione. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych.
Wszelkie procedury wdrożone na stronie internetowej Korina.com.pl są zgodne z RODO, co gwarantuje zgodność z prawem, niezawodność procesów oraz możliwość egzekwowania swoich praw przez osoby, których te dane dotyczą. 

Zgodność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przetwarzanie danych przez Administratora każdorazowo może nastąpić w przypadku zaistnienia jednego z powyższych warunków.

Przedmiot i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi poniższe dane osobowe w celu (w zależności od zgód otrzymanych przez osoby, których te dane dotyczą)- korzystania ze strony internetowej, wykonania umowy sprzedaży, zawarcie umowy, marketingu, marketingu bezpośredniego, opinii o sprzedającym, ksiąg rachunkowych, analiza ruchu na stronie i prowadzenie związanych z tym statystyk oraz automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa firmy;
 • dane adresowe;
 • numer telefonu;
 • adres mailowy;
 • NIP;

Odbiorcy danych osobowych 

W celu realizacji zamówienia oraz prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administrator musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, jednocześnie gwarantując, że wybiera tylko te usługi firm, które przestrzegają przepisów RODO oraz dbają o szczególną ochronę danych osób, których to dotyczy.

Dane osobowe przekazywane są następującym grupom odbiorców:

 • podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą;
 • spedytorzy, przewoźnicy, brokerzy;
 • dostawcy ankiet z opiniami;
 • dostawcy usług elektronicznych, technicznych i informatycznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej i usług elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem;
 • Facebook (Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

 

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Prawo dostępu do danych – osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo osoba taka może żądać od Administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

 • Prawo do sprostowania danych – dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od Administratora ich sprostowania.
 • Prawo do bycia zapomnianym – osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.

Przesłanki usunięcia danych to między innymi:

 • brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystanie);
 • zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone;
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 • wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (więcej o prawie sprzeciwu w dalszej części tekstu);
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Istnieją również sytuacje, które sprawiają, że osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. Mowa tu o przypadkach, kiedy przetwarzanie jest zbędne:

 • w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej);
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:

  • kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
  • w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzanych danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

 • Prawo do przenoszenia danych – prawo osób, których dane dotyczą – prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (Administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, Administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – np. profilowania, które powoduje skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane – RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach np.:

  • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego;
  • zapobiegania przestępczości;
  • konieczności zapewnienia niezależności sądów;
  • kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.

 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 77 RODO w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są naruszane uprawnienia, które wynikają z powszechnych przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies w sklepie Korina.com.pl

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Pliki cookies potrzebne są do zalogowania użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Bez nich użytkowanie mogłoby być znacznie utrudnione. Ciasteczka mogą dostarczać bardzo ważnych informacji o aktywności użytkownika, o treści jaką przeglądał, czego wyszukiwał, co go zainteresowało, jak dostosował sobie stronę do własnych potrzeb. Nie służą jednak do identyfikacji użytkownika. Dostarczają informacji o danych komputera i przeglądarki stron internetowych poprzez dostarczanie niewielkich plików tekstowych które przechowywane są na urządzeniu końcowych Użytkownika. Pliki cookies mogą być więc wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników;
 • utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • dostarczenia użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb.
 •  

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Mają też Państwo możliwość jej częściowego ograniczenia.

Administrator może również korzystać na stronie internetowej z usług Google Analytics (Google Ireland Limited -Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Służą one tylko do prowadzenia statystyk oraz analizie ruchu na stronie sklepu. Zbierane są informacje dotyczące źródła pozyskania odwiedzających, zachowań na stronie, urządzeń oraz przeglądarek, z których korzysta odwiedzający, IP, domeny, dane demograficzne i geograficzne oraz zainteresowania. W celu zablokowania takich informacji użytkownik na możliwość zainstalowania wtyczki do przeglądarki, którą udostępnia firma Google. 

KOŃCOWE

Administrator informuje, że na stronie sklepu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Jednocześnie zachęca do zapoznania się z ich polityką prywatności. Powyższa polityka prywatności dotyczy tylko sklepu Korina.com.pl.

Wszelkie pytania, wnioski, skargi i zażalenia prosimy kierować na adres mailowy online@korina.com.pl lub na adres korespondencyjny Administratora – Korina Polska, ul. Warszawska 138, 21-080 Garbów.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.